Bendrosios sąlygos

Vadovaujantis VFR CK 305 straipsnio 2 pastraipos nuostatomis, pateikiamos sąlygos po susipažinimo su jomis ir nurodytų sutarčių pasirašymo pagal šių Bendrųjų sąlygų 3 straipsnio nuostatas, laikomos neatsiejama visų sutarčių, pasirašomų tarp įmonės „CarOutlet“ ir Pirkėju dalimi.

§ 1. Taikymo sritis

1.1. Šios Bendrosios sąlygos nustato Interneto svetainių (caroutlet.eu) vokiečių kalba naudojimo taisykles. Kai kurios funkcijos ir papildomos galimybės galimos ne kiekvienu atveju. Prieiga prie kai kurių iš jų galima tik sukūrus CarOutlet paskyrą.

1.2. Yra laikoma, kad sutartį su Pirkėju sudaro įmonė „CarOutlet Germany GmbH“, Benzstrasse 7, 48599 Gronau, Vokietija, įmonės registracijos numeris HRB 15747, miesto registracijos teismas Coesfeld , ir UAB „CarOutlet“, A. Goštauto g. 40a, LT-03163, Vilnius, Lietuva, įmonės registracijos numeris 302767070, o taip pat agentai, įsitraukę į veiklą kaip solidarieji kreditoriai pagal VFR CK 428 straipsnio nuostatas po šių Bendrųjų sąlygų paskelbimo.

Toliau šiose Bendrosiose sąlygose sutarties su Pirkėju šalis vadinama CarOutlet.

1.3 CarOutlet – įregistruotas prekės ženklas, teisės į kurį yra saugomos Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

1.4 CarOutlet – transporto priemonių perpardavimo platforma, naudojama lizingo bendrovių, transporto priemonių gamintojų ir kitų įmonių siūlant pardavimui turimus nuosavus automobilius arba tiekėjo automobilius, bei profesionalių automobilių pardavėjų teikiant pasiūlymus dėl siūlomų automobilių įsigijimo.

1.5 CarOutlet atlieka tarpininkavimo tarp transporto priemonės tiekėjo ir Pirkėjo, norinčio įsigyti reklamuojamą Interneto svetainėje transporto priemonę, funkcijas.

1.6. CarOutlet, vadovaudamasi VFR įstatymų sąvado 14 straipsniu, teikia paslaugas tik verslininkams, todėl šios Bendrosios sąlygos yra taikomos tik verslininkams.

1.7. CarOutlet Interneto svetainė ir paslaugos sukurtos išskirtinai „Verslas verslui“ modeliui. Tik verslo subjektai (verslininkai) gali naudotis Interneto svetaine norėdami įsigyti transporto priemonę.

1.8. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, teigia, kad jis yra verslininkas, atitinkantis VFR įstatymų sąvado 14 straipsnio keliamus reikalavimus, ir nėra paprastas vartotojas.

1.9. Šios Bendrosios sąlygos taikomos visoms ankstesnėms pasirašytoms CarOutlet sutartims. CarOutlet nepripažįsta Pirkėjo sąlygų, neatitinkančių šių Bendrųjų sąlygų reikalavimų. Pirkėjo sąlygos taip pat negali būti laikomos sutarties dalimi, jeigu CarOutlet neišreiškia savo vienareikšmio sutikimo su jomis.

1.10. Pirkėjas, siūlydamas savo kainą už automobilį, sutinka su šių Bendrųjų sąlygų galiojimu.

1.11. Pirkėjui yra žinoma, kad jis neturi teisės atšaukti savo pateiktą siūlymą.

§ 2. Sąvokos

Naudojamos šiose Bendrosiose sąlygose sąvokos turi šias reikšmes:

- Agentas – juridinis asmuo, tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su CarOutlet.

- Tiekėjas – lizingo bendrovės ir kitos įmonės, kurių transporto priemonės yra publikuojamos Interneto svetainėje.

- Interneto svetainė – CarOutlet Interneto svetainė, kurioje Pirkėjas gali pasiūlyti savo kainą už transporto priemonę, reklamuojamą www.caroutlet.eu ir kitose CarOutlet naudojamose Interneto svetainėse.

- Aukciono rinkliava – administracinės išlaidos, kurias patiria Pirkėjas, kiekvieną kartą įsigydamas transporto priemonę, publikuojamą Interneto svetainėje.

- Regiono rinkliava – administraciniai ir logistiniai mokesčiai, mokami Pirkėjo už kiekvieną įsigytą Interneto svetainėje transporto priemonę, kurių dydis priklauso nuo šalies, kurioje skelbiamas transporto priemonės pardavimas arba nuo sandorio sudarymo vietos.

- Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, užsiregistravęs Interneto svetainėje užpildžius pateiktą CarOutlet registracijos formą, dalyvaujantis transporto priemonės pirkimo-pardavimo sandoryje.

- Elektroninė sąskaita – sąskaita-faktūra, išrašyta ir pateikta CarOutlet elektroniniu formatu.

- Trikampio schema: trišalis sandoris tarp šalių, esančių trijose skirtingose ES valstybėse-narėse (A, B ir C), kurio sąlygos numato prekių/transporto priemonių tiekimą iš pirmosios ES valstybės-narės (A) į galutinės paskirties ES valstybę-narę (C).

- „Hot Bid“ etapas – aukciono pratęsimas atsižvelgiant į dalyvių aktyvumą.

§ 3. Sutarties pasirašymas

3.1 Vadovaujantis šiomis Bendrosiomis sąlygomis, laikoma, kad Sutartis tarp CarOutlet ir Pirkėjo yra sudaryta tinkamai, jeigu Pirkėjas yra užsiregistravęs pagal Bendrųjų sąlygų §4 straipsnį ir gavęs registracijos patvirtinimą elektroniniu paštu.

3.2 Atsižvelgiant į šias Bendrąsias sąlygas pirkimo-pardavimo sutartis tarp CarOutlet ir Pirkėjo yra sudaryta, jeigu Pirkėjas įsigyja transporto priemonę pagal Bendrųjų sąlygų §6 straipsnio reikalavimus.

3.3 Sutarčiai taikomi galiojantys sandorio sudarymo dieną CarOutlet kainininkai.

§ 4. Pirkėjo registracija Interneto svetainėje

4.1. Pirkėjas gali naudotis Interneto svetaine pagal Bendrųjų sąlygų §5 straipsnio nuostatas po to, kai užpildo CarOutlet pateiktą registracijos formą, nurodydamas galiojančius duomenis, pateikia registracijos tvarkos numatytus dokumentus, patvirtina savo sutikimą su Bendrosiomis sąlygomis, kurios pagal VFR įstatymų sąvado 305 straipsnio 2 dalies reikalavimus yra laikomos neatsiejama sutarties dalimi ir sulaukia atskiro registracijos patvirtinimo.

4.2. Asmuo, pildantis registracijos formą Pirkėjo vardu, teikiantis registracijos tvarkos numatytus dokumentus ir tvirtindamas sutikimą su Bendrosiomis sąlygomis privalo turėti atitinkamus įgaliojimus atlikti minėtus teisinius veiksmus Pirkėjo vardu.

4.3. Pirkėjas garantuoja teikiamų dokumentų ir duomenų tikrumą ir išsamumą. Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas informuoti CarOutlet apie visus registracijos formoje nurodytų duomenų arba dokumentų, pateiktų registracijos metu, pakeitimus.

4.4. Pirkėjui yra žinoma, kad CarOutlet neprivalo tikrinti Pirkėjo duomenų ir dokumentų tikrumo.

4.5. CarOutlet turi teisę reikalauti iš Pirkėjų, esančių už Vokietijos Federacinės Respublikos ribų, patvirtinto dokumentų, numatytų 4.1. straipsnyje, vertimo į vokiečių kalbą.

4.6. Pirkėjai iš ES šalių, esančių už Vokietijos Federacinės Respublikos ribų, privalo papildomai nurodyti galiojantį mokesčių mokėtojo kodą.

4.7. CarOutlet bet kuriuo metu turi teisę (prieš arba po Pirkėjo registracijos patvirtinimo) patikrinti informacijos, pateiktos Pirkėjo registracijos formoje bei dokumentuose, numatytuose 4.2. straipsnyje, tikrumą ir išsamumą.

4.8 Nustačius pateiktos informacijos arba dokumentų netikslumą ar nepakankamą išsamumą, CarOutlet turi teisę:

- atmesti registracijos prašymą. Šiuo atveju CarOutlet neprivalo pranešti apie atsisakymo užregistruoti pirkėją priežastis arba savo nuožiūra leisti Pirkėjui patikslinti informaciją arba pateikti galiojančius dokumentus, arba

- laikinai arba visam laikui uždrausti Pirkėjo prisijungimą prie sistemos.

Kitos CarOutlet teisės lieka galioti.

4.9. Tuo atveju, jeigu CarOutlet patvirtino Pirkėjo registraciją, Pirkėjas gauna atitinkamą patvirtinimą ir gali naudotis Interneto svetaine pagal § 4.1 straipsnio nuostatas.

4.10 Vadovaujantis § 1 ir 2 straipsnių nuostatomis, išrašant sąskaitą Pirkėjui gali būti suteikta galimybė pasirinkti įmonės agentą pagal Pirkėjo buvimo vietą ir galiojančias mokestines prievoles.

4.11. CarOutlet pasilieka teisę atšaukti Pirkėjo registracijos galiojimą nepranešant jam apie priežastis, uždrausti Pirkėjui ir veikiantiems jo vardu kitiems naudotojams jungtis prie sistemos kaip nuolat, taip ir laikinai. Šiuo atveju CarOutlet neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius.

4.12. Pirkėjas yra įspėtas apie galimus paslaugų įkainių, aukciono ir regiono rinkliavų dydžių pakeitimus bei sutinka su šia nuostata.

4.13. Pirkėjas įsipareigoja tikrinti visas atliekamų mokėjimų sumas. 

§ 5. Bendrosios Interneto svetainės naudojimo nuostatos

5.1. Pirkėjas žino apie jo prisiimamą atsakomybę dėl Pirkėjo vardu veikiančių ir jo prisijungimo vardą naudojančių Interneto svetainės naudotojų (toliau – Naudotojai) atliekamų veiksmų ir jų padarytų klaidų bei patvirtina tai sutikdamas su Bendrosiomis sąlygomis.

Pirkėjas įsipareigoja perduoti kiekvienam naudotojui šių Bendrųjų sąlygų kopiją, vykdyti Bendrųjų sąlygų reikalavimus ir užtikrinti jų vykdymą kitų Naudotojų.

Visos paskiros naudotojų siūlomos kainos laikomos paties Pirkėjo siūlomomis kainomis.

5.2. Pirkėjas patvirtina, kad naudojasi Interneto svetaine suprasdamas savo atsakomybės lygį ir daro tai pagal šių Bendrųjų sandorio sudarymo sąlygų reikalavimus, pagal galiojančių nacionalinių ir tarptautinių įstatymų nuostatas neviršydamas savo teisėtų interesų ir nepažeisdamas trečiųjų šalių interesų.

5.3. Pirkėjas ir Naudotojai neturi teisės kokiu nors būdu keisti Interneto svetainės.

5.4. Naudodamasis Interneto svetaine Pirkėjas įsipareigoja nesiimti šių veiksmų:

- kelti, siųsti arba kitaip platinti duomenis, užkrėstus kompiuterio virusais, turinčius sekimo programėles arba kitas kenksmingas programėles;

- atlikti mokėjimus, operacijas ir kitus veiksmus, kurie atšaukia, riboja arba kitaip trikdo Interneto svetainės darbą, naudotojo programėlių veikimą, kompiuterių ir komunikacijos priemonių darbą;

- platinti informaciją ir medžiagą, kurių turinys prieštarauja įstatymams, pažeidžia arba kenkia trečiųjų asmenų interesams ir yra šmeižiantis;

- teikti paraiškas, neturint tam teisės.

5.5. CarOutlet atleidžiama nuo atsakomybės ir pastaroji tenka Pirkėjui, jeigu CarOutlet patiria nuostolių dėl šių Bendrųjų sąlygų §5 straipsnio nuostatų pažeidimo, padaryto Pirkėjo.

5.6. Pirkėjas sutinka, kad tuo atveju, jeigu jis pažeidžia Bendrąsias sąlygas, CarOutlet, vadovaudamasi šių Bendrųjų sąlygų, teisės ir kitų norminių aktų nuostatomis turi teisę laikinai arba visam laikui užblokuoti Pirkėjo ir jo naudotojų prieigą prie Interneto svetainės be jokių apribojimų, teisinės apsaugos priemonių taikymo ir nepateikdama tokio savo veiksmo priežasčių. Tačiau, CarOutlet, nepateikdama priežasčių, savo nuožiūra, gali atkurti Pirkėjo ir jo naudotojų prieigą prie Interneto svetainės.

5.7. Išskirtiniais atvejais Pirkėjas gali reklamuoti savo transporto priemonę Interneto svetainėje ir parduoti ją aukciono būdu.

5.8. Atsižvelgiant į §5.7 straipsnio nuostatas, Pirkėjas, norėdamas parduoti savo transporto priemonę, įsipareigoja:

- pateikti potencialiems Pirkėjams paruoštą persiuntimui eksperto išvadą dėl transporto priemonės;

- pateikti išsamią ir tikslią transporto priemonės charakteristiką, specifikaciją, faktinę būklę apibūdinančius techninius duomenis, gedimų aprašymą ir aiškias nuotraukas;

- netalpinti nuotraukų arba aprašymų, kurių turinyje yra nuorodos į kitas Interneto svetaines ar jų reklama ir kurių turinys gali pažeisti trečiųjų asmenų interesus.

5.9. Kai kuriais atvejais Pirkėjas gali atlikti pakartotiną transporto priemonės pardavimą aukciono būdu Interneto svetainėje.

5.10. Jeigu Pirkėjas ketina pasinaudoti galimybe, numatytą 5.9. punkte, jis privalo sumokėti įmonei CarOutlet visą transporto priemonės kainą, paslaugų kainą ir transporto priemonės pristatymo išlaidas.

5.11. Pirkėjas negali nutraukti aukciono procedūros iki jos pabaigos.

5.12. Pirkėjas įsipareigoja dėti visas pastangas tam, kad parduotų transporto priemonę per 30 dienų. Pasibaigus 30 dienų terminui nuo aukciono paskelbimo CarOutlet gali priskaičiuoti papildomą 15 Eurų komisinį mokestį už kiekvieną pradelstą dieną, kurį Pirkėjas privalo sumokėti.

§ 6. Pardavimo procedūros

6.1. Kai tik Pirkėjo siūloma kaina pripažįstama aukščiausia, CarOutlet įgyja teisę nupirkti atitinkamą transporto priemonę iš tiekėjo. 

"CarOutlet" savo nuožiūra gali priimti Pirkėjo pasiūlymą. Įpareigojanti pirkimo-pardavimo sutartis tarp CarOutlet ir Pirkėjo sudaroma tik tuo atveju, kai CarOutlet priima Pirkėjo pasiūlytą didžiausią kainą, įskaitant aukciono ir regiono rinkliavą, pristatymo išlaidas ir privalomus mokesčius.

6.2. Įmonė praneša Pirkėjui apie jos sprendimą priimti pasiūlytą kainą išsiųsdama jam pranešimą elektroniniu paštu ir/arba patalpindama jį Interneto svetainėje.

6.3. Pirkėjas, gavęs pranešimą, numatytą § 6.2 straipsnyje privalo užpildyti užsakymo formą ne vėliau nei per vieną darbo dieną ir nurodyti nupirktos transporto priemonės pristatymo vietą. Priimdamas Bendrąsias sąlygas Pirkėjas patvirtina savo sutikimą su privalomu užsakymo formos pateikimu vykdant sutartį. Dar prieš Pirkėjui užpildant užsakymo formą joje įrašomi šie duomenys, kurie negali būti keičiami:

- pinigų suma, skirta pirkimui (aukščiausia pasiūlyta kaina),

- aukciono ir regiono rinkliavos,

- pristatymo ir kitos išlaidos,

- užstato, kurį privalo sumokėti Pirkėjas, dydis.

6.4. Pirkėjas, pildydamas užsakymo formą, įsipareigoja pasirinkti transporto priemonės pristatymo būdą ir jos perdavimo vietą/šalį, jei tokia galimybė numatyta Interneto svetainėje.

6.5. Pirkėjas apmoka visas išlaidas ir sumoka visas rinkliavas, susijusias su pristatymu į Pirkėjo pasirinktą šalį.

6.6. CarOutlet neatsako už Pirkėjo nuostolius, iškilusius dėl neteisingai pasirinktos pristatymo šalies.

6.7. Kiekvieno pardavimo atveju prie pirkimo sumos priskaičiuojamos papildomos išlaidos, kurias padengia Pirkėjas. Prie šokių išlaidų priskiriamas ir pridėtinės vertės mokestis, kuris, vadovaujantis §4.10. straipsnio nuostatomis, turi būti nurodomas pagal galiojančius sąskaitą išrašančios šalies valstybės įstatymus. PVM nenurodomas transporto dokumentuose tuo atveju, jeigu transporto priemonė pristatoma Europos Bendrijos teritorijoje arba eksportuojama į kitas šalis. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti PVM, galiojantį transporto priemonės perdavimo šalyje.

6.8. Siekiant apskaičiuoti PVM sumą, Europos Sąjungos teritorijoje transporto priemonės yra pristatomos juridiniams asmenims taikant „trikampio schemą“ (dar kitaip vadinama trišalė schema ABC). Tai reiškia, kad Pirkėjas, būdamas paskutine grandies grandimi (C šalis), privalo įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su PVM sumokėjimu ES valstybėje, į kurią bus pristatytas automobilis.

6.9. CarOutlet turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį pagal VFR įstatymų sąvado §308 straipsnio 3 skyriaus reikalavimus dėl objektyviai argumentuotos priežasties ir pareikalauti nuostolių atlyginimo pagal §10.4 straipsnio nuostatas tuo atveju, jeigu Pirkėjas nesilaiko §6.3 straipsnyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo terminų.

6.10. Pirkėjas įsipareigoja pervesti pirkimo sumą, įskaitant rinkliavas ir išlaidas pagal §6.3., į CarOutlet banko sąskaitą, nurodytą užsakymo formoje ne vėliau, nei per 2 darbo dienas po užsakymo formos užpildymo.

6.11. Iškarto po pirkimo sumos, įskaitant rinkliavas ir išlaidas pagal §6.3., gavimo, automobilio būklė bus automatiškai pakeista į „ruošiamas perdavimui“.

§ 7. Transporto priemonių pristatymas

7.1. Nupirktos transporto priemonės pristatomos vienu Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, nurodomu pristatymo sąlygose pildant užsakymą.

7.2. Transporto priemonės gabenamos CarOutlet arba jos atstovo. Išskirtiniais atvejais Pirkėjas gali gabenti transporto priemonę savarankiškai.

7.3. Automobiliai gabenami tik į tą valstybę, kurią Pirkėjas nurodė pildydamas užsakymo formą. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už CarOutlet įmonės nuostolius, patirtus dėl to, kad transporto priemonė buvo gabenama į kitą, nei nurodytą užsakymo formoje, valstybę.

7.4. Nuosavybės teisė į transporto priemonę ir visos susijusios rizikos pereina Pirkėjui transporto priemonės perdavimo dieną. Jeigu transporto priemonę gabena pats Pirkėjas, jis prisiima atsakomybę už visas su transporto priemonės gabenimu susijusias rizikas po to, kai:
- transporto priemonė yra perduodama Pirkėjui;

- arba per 2 (dvi) savaites po leidimo perduoti transporto priemonę pateikimo (tačiau ne vėliau, nei iki termino, nustatyto leidime perduoti transporto priemonę, pabaigos).

7.5. Interneto svetainėje pateikiami transporto priemonės pristatymo įkainiai yra orientaciniai; faktinė kaina priklauso nuo skirtingų veiksnių, pavyzdžiui, nuo transporto priemonės rūšies, jos buvimo vietos ir kt.

7.6. CarOutlet arba jos atstovas kiekvienu atveju nurodo tik preliminarų pristatymo laiką ir datą. Tais atvejais, kai faktinė pristatymo data ir laikas nesutampa su CarOutlet arba jos atstovo nurodytu laiku, Pirkėjas nėra atleidžiamas nuo pareigos priimti pristatytą transporto priemonę.

7.7. Transporto priemonės pristatymas gali būti atliktas tik įvykdžius šias sąlygas:

- tiekėjas atliko transporto priemonės pardavimą ir perdavimą;

- pirkimo ir pristatymo suma buvo pervesta į CarOutlet įmonės banko sąskaitą, nurodytą užsakymo formoje;

- buvo pasirašytas transporto priemonės priėmimo-perdavimo protokolas;

- Pirkėjui buvo perduoti dokumentai, leidžiantys jam pasiimti transporto priemonę.

Pirkėjas įsipareigoja priimti transporto priemonę ne vėliau, nei per 2 (dvi) savaites (arba per trumpesnį laiką, nustatytą leidime perduoti transporto priemonę) po leidimo perduoti transporto priemonę gavimo ir nugabenti ją į galutinę paskirties valstybę. Pirkėjas patvirtina ir sutinka su ta sąlygą, kad CarOutlet, tiekėjas arba trečioji šalis, sauganti transporto priemonę, turi teisę bet kokiu metu atsisakyti pristatyti (arba pervežti) transporto priemonę Pirkėjui, jeigu pastarasis (arba jo vykdytojas) nepateikė galiojančio leidimo perduoti transporto priemonę.

Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo nuostolius, CarOutlet, tiekėjo arba trečiosios šalies nuostolius, kilusius dėl leidimo perduoti transporto priemonę nepateikimo.

Jeigu Pirkėjas:

- nepriima transporto priemonės per 2 (dvi) savaites arba per trumpesnį laiką, numatytą leidime perduoti transporto priemonę, po leidimo perduoti transporto priemonę gavimo, CarOutlet turi teisę reikalauti iš Pirkėjo atlyginti įmonei visas išlaidas, susijusias su automobilio saugojimu, kurios sudaro 10 eurų (dešimt eurų) už kiekvieną dieną iki transporto priemonės perdavimo;

- nepriima transporto priemonės per du mėnesius po leidimo perduoti transporto priemonę gavimo, CarOutlet turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį pagal VFR CK §308 straipsnio 3 dalį ir pareikalauti iš Pirkėjo nuostolių atlyginimo pagal VFR CK §10.4.

§ 8. Transporto priemonės dokumentai ir patvirtinamieji dokumentai

8.1. Transporto priemonės pristatymo Europos Sąjungoje metu Pirkėjas įsipareigoja pateikti CarOutlet įmonei visus tinkamai įformintus patvirtinamuosius ir transporto dokumentus bei nurodyti paskirties vietą.

Pirkėjas sutinka, kad įmonei suabejojus dėl Pirkėjo pateiktų transporto dokumentų galiojimo arba įforminimo teisingumo, CarOutlet gali konfiskuoti transporto priemonės dokumentus laikui, kol Pirkėjas pateiks galiojančius dokumentus.

8.2. Pirkėjas, eksportuojantis transporto priemonę privalo pateikti CarOutlet įmonei visus būtinus patvirtinamuosius ir eksporto dokumentus bei nurodyti paskirties valstybę. Šiuo atveju pagal §4.10 CarOutlet įmonė turi teisę reikalauti iš Pirkėjo PVM galiojančio šalies, išrašiusios sąskaitą, valstybėje dydžio užstato sumokėjimo už kiekvieną eksportuojamą už ES ribų transporto priemonę iki transporto priemonės perdavimo ir eksporto dokumentų gavimo.

Užstato suma nurodoma atskirai užsakymo formoje.

Po to, kai CarOutlet įmonė gaus iš Pirkėjo visus patvirtinamuosius ir eksporto dokumentus, įrodančius, įskaitant, bet neapsiribojant, kad pardavimas laikomas eksportu pagal Apyvartos mokesčio įstatymo nuostatas, CarOutlet įmonė atlygina tokį užtikrinimą ir išrašo Pirkėjui sąskaitą be pridėtinės vertės mokesčio.


8.3. CarOutlet įmonė neatsako už Pirkėjo nuostolius, kilusius dėl §8 nuostatų nesilaikymo.

§ 9. Informacija apie transporto priemonę

9.1. Pirkėjas patvirtina, kad sutikdamas su Bendrosiomis sandorio sudarymo sąlygomis jis veikia kaip automobilių pardavimo agentas ir žino transporto priemonių charakteristikas ir naudotų transporto priemonių pardavimo taisykles.

9.2. Pirkėjas patvirtina ir sutinka su ta sąlyga, kad visa informacija apie transporto priemones parengta pagal tiekėjo pateiktus duomenis.

9.3. Vadovaujantis įstatymų nuostatomis CarOutlet neatsako už Pirkėjo nuostolius, iškilusius dėl tikslios išsamios informacijos apie transporto priemonę trūkumo (pavyzdžiui, apie priedus, spalvą, pagaminimo datą ir kt.).

§ 10. Atsakomybės apribojimai

10.1. Pretenzijos dėl naudotų prekių defektų ar juridinių trūkumų negali būti reiškiamos. 

10.2. Pretenzijas dėl naujų prekių defektų ar juridinių trūkumų gali būti pareikštos tik gamintojui, arba CarOutlet tiekėjui, bet ne CarOutlet tiesiogiai.

10.3. Atsakomybė už šalių įsipareigojimų nesilaikymą, arba pagal deliktą, gali atsirasti tik nuo sutarties sudarymo momento.

10.4. Numatyti šiose Bendrosiose sąlygose atsakomybės apribojimai netaikomi pardavėjo atsakomybei Pirkėjui dėl: 

- nusikalstamo ketinimo, piktos valios arba žodžiu aptartos garantijos,

- tyčia ar dėl didelio neatsargumo padarytų pažeidimų, 

- nuostolių, sukeltų tyčiniu esminių sutarties sąlygų pažeidimu,

- nuostolių, sukeltų žalos gyvybei arba sveikatai, dėl tyčinio arba neapdairaus pardavėjo, jo teisėto atstovo arba vykdytojo įsipareigojimų pažeidimo.

10.5 CarOutlet įmonė ir jos agentai atsako už žalą turtui, padarytą dėl neatsargumo, tik tuo atveju, jeigu buvo padarytas esminis sutarties pažeidimas, o žalos dydis apskaičiuojama atsižvelgiant tik į konkrečius sutarties pažeidimus.

10.6. Asmeninė teisėtų atstovų, agentų ir pardavėjo darbuotojų atsakomybė dėl padarytos žalos, kuri atsirado dėl nedidelio neatsargumo, nėra taikoma. 

10.7. CarOutlet įmonė neįtakoja kitų Interneto svetainių turinio, todėl CarOutlet neprisiima atsakomybės, kai CarOutlet svetainėje yra talpinama nuoroda į kitą tinklalapį. Ši nuostata taikoma visoms talpinamoms Interneto svetainėje nuorodoms ir jų turiniui. Tik Pirkėjas atsako už neteisėtą, melagingą, klaidinantį turinį ir atleidžia CarOutlet nuo bet kokios atsakomybės, susijusios su išdėstytomis aplinkybėmis. Šis pareiškimas taikomas visiems skelbiniams Interneto svetainėje. Tos pačios nuostatos taikomos ir antikonkurencinio pobūdžio pranešimams. CarOutlet įmonė neatsako už trečiųjų šalių antikonkurencinio pobūdžio pranešimus.

§ 11. Pirkėjo atsakomybė

11.1. Jeigu CarOutlet įmonė, po transporto priemonės įsigijimo ir po pirkimo-pardavimo sutarties su pirkėju sudarymo įgyvendina savo teisę nutraukti sutartį pagal sutarties ir įstatymų nuostatas, ji turi teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.

11.2. Pirkėjui yra žinoma, kad CarOutlet įmonė neturi galimybės parduoti transporto priemonę trečiajam asmeniui ir dėl to yra įpareigota grąžinti transporto priemonę tiekėjui ir išskaičiuoti 21% pirkimo kainos grąžinant tokią transporto priemonę tiekėjui.

11.3. Sutikdamas su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, Pirkėjas privalo kompensuoti CarOutlet įmonės nuostolius pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo atveju.

11.4 Sutikdamas su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti CarOutlet nuostolius, iškilusius dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymu laiku. Pirminis priminimas apie praleistą mokėjimo terminą yra nemokamas. Už antrą priminimą apie mokėjimo termino praleidimą Pirkėjui išrašoma 15 Eurų sąskaita, jeigu Pirkėjas negali įrodyti, kad CarOutlet įmonė nepatyrė jokių nuostolių arba nuostolių dydis buvo kitoks. Mokėjimo termino uždelsimo atveju CarOutlet turi teisę reikalauti iš Pirkėjo palūkanų, kurių dydis pagal VFR CK § 247 sudaro 8% nuo centrinio banko bazinės normos. CarOutlet pasilieka teisę reikalauti visų nuostolių atlyginimo. Pirkėjas turi teisę pateikti įrodymus, pagrindžiančius faktą, kad CarOutlet nepatyrė nuostolių dėl mokėjimo uždelsimo arba patyrė mažesnius nuostolius.

§ 12. Sandorio atsisakymas

12.1. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį po to, kai CarOutlet priėmė jo siūlomą kainą. 

12.2. CarOutlet įmonė pasilieka sau teisę patvirtinti Pirkėjo prašymą dėl sutarties nutraukimo. Šiuo atveju Pirkėjas sutinka atlyginti CarOutlet įmonei visą žalą patvirtinus sutarties nutraukimą pagal Bendrųjų sandorio sudarymo sąlygų §11 straipsnį.

§ 13. Mokėjimai

13.1. Šių Bendrųjų sąlygų §13 straipsnio nuostatos taikomos visoms rinkliavoms ir mokėjimams, kuriuos turi sumokėti Pirkėjas atliekantis pirkimą per CarOutlet įmonę pagal šias Bendrąsias sąlygas bei sąskaitų išrašymui ir jų apmokėjimui pirkimo metu.

13.2. Visos rinkliavos, mokėjimai ir sumos, taip pat mokesčiai, numatyti Interneto svetainėje ir šiose Bendrosiose sąlygose išreiškiami Eurais, jeigu nenumatyta kitaip.

13.3. Pirkėjas patvirtina ir priima sąlygą, kad visos sąskaitos išrašomos elektroniniu formatu, todėl spausdintinos sąskaitų kopijos Pirkėjui neteikiamos.

13.4. Pirkėjas patvirtina ir priima sąlygą, kad jis atsako už visų galiojančių įstatymų, reglamentuojančių elektroninių sąskaitų gavimą ir saugojimą, vykdymą.

13.5. Įformindamas užsakymą Pirkėjas turi teisę nurodyti pageidavimą gauti spausdintiną sąskaitos kopiją. Pirkėjas patvirtina ir priima sąlygą, kad CarOutlet įmonė apmokestina kiekvienos spausdintinos sąskaitos kopijos išdavimą, nustatydama 15 (penkiolikos) Eurų mokestį. Pirkėjui nesumokėjus administracinės rinkliavos laiku CarOutlet turi teisę nesiųsti Pirkėjui spausdintinos sąskaitos kopijos.

13.6. Pirkėjui nesumokėjus kokios nors numatytos šiose Bendrosiose sąlygose rinkliavos už sandorio sudarymą arba kitus susitarimus su CarOutlet įmone, jis privalės atlyginti CarOutlet įmonei žalą dėl mokėjimo atlikimo vėlavimo, kurios dydis yra 8% + ECB (Europos Centrinio Banko) norma arba yra aukštesnis, jeigu CarOutlet gali įrodyti didesnę žalą.

13.7. Pirkėjui vėluojant atsiskaityti CarOutlet įmonei daugiau nei 7 dienas, CarOutlet įmonė, vadovaudamasi šiomis Bendrosiomis sąlygomis, turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir reikalauti žalos atlyginimo pagal šių Bendrųjų sąlygų §12 straipsnio nuostatas.

13.8. Pagal šias Bendrąsias sąlygas CarOutlet įmonė turi teisę atsisakyti perduoti Pirkėjui transporto priemonę arba dokumentus tol, kol pastarasis įvykdys sutartinius įsipareigojimus CarOutlet įmonei. 

13.9. CarOutlet įmonė pasilieka sau nuosavybės teisę į pristatytas prekes iki Pirkėjo įsipareigojimų, susijusių su pristatytomis prekėmis, įvykdymo.

13.10. Pirkėjas privalo apmokėti pirkinio kainą atlikdamas avansinį mokėjimą bei padengti visas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu.

13.11. CarOutlet įmonė pasilieka sau teisę neperduoti prekių tol, kol bus išspręstos visos CarOutlet įmonės pretenzijos Pirkėjui.

13.12. Jeigu apmokėjimas negali būti atliktas dėl finansinės būklės pablogėjimo, iškilusio po sutarties pasirašymo, CarOutlet įmonė gali nutraukti sutartį ir pareikšti pretenziją dėl žalos atlyginimo pagal Bendrųjų sąlygų §11 straipsnio nuostatas be išankstinio įspėjimo.

§ 14. Kompensacija, įsipareigojimų perleidimas

14.1. Pirkėjas gali sulaikyti mokėjimo CarOutlet įmonei atlikimą savo pareikštos pretenzijos sumai padengti arba perleisti reikalavimą, jeigu jis yra patvirtintas neskundžiamo teismo sprendimo.

14.2 Pirkėjas neturi teisės sulaikyti mokėjimo CarOutlet įmonei, jeigu pretenzijos grindžiamos kitomis sutartimis su CarOutlet įmone.

§ 15. Rizikos perėjimas

15.1. Atsitiktinio pristatomos prekės sugadinimo rizika pereina Pirkėjui po prekių perdavimo. Taip pat minėta rizika pereina Pirkėjui tuo atveju, jeigu jis delsia priimti atvežtą prekę.

15.2 Atsitiktinio pristatomos prekės sugadinimo rizika pereina Pirkėjui tada, kai prekė yra perduodama pervežimą atliekančiam asmeniui, arba kai prekė buvo iškrauta iš sandėlio, pristatant be frachto, arba kai Pirkėjas aiškiai ir galutinai pasirinko prekės persiuntimą, t.y. nurodė pristatymo adresą. Jeigu pristatymas vėluoja dėl Pirkėjo kaltės ar noro, atsitiktinio pristatomos prekės sugadinimo rizika pereina Pirkėjui iškarto po įmonės pranešimo apie pasiruošimą išsiųsti prekę; šiuo atveju CarOutlet įmonė turi teisę, bet neprivalo, apdrausti pristatymą Pirkėjo vardu ir sąskaita.

§ 16. Duomenų apsauga, konfidencialios informacijos apsauga

16.1. Pirkėjas įsipareigoja tvarkyti ir naudoti asmeninius kitų naudotojų duomenis, gaunamus Interneto svetainėje tik tam, kad galėtų parengti atsakymą į pateiktą užklausą. Tolesnis duomenų naudojimas reklamos tikslais, leidžiamas tik gavus išankstinį atitinkamo asmens/asmenų sutikimą.

16.2. Rengiant, sudarant, vykdant ir nutraukiant pirkimo-pardavimo sutartį CarOutlet įmonė renka, saugo ir tvarko duomenis pagal teisės aktų reikalavimus.

16.3. Peržiūrint mūsų pasiūlymą Interneto svetainėje Pirkėjo kompiuterio IP adresas protokoluojamas, taip pat įrašoma peržiūros data ir laikas, naršyklės tipas, Pirkėjo kompiuterio operacinė sistema bei peržiūrėti puslapiai. Tačiau CarOutlet įmonė neketina ir negali daryti išvadų pagal šiuos sukauptus asmeninius duomenis.

16.4. Asmeniniai duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia CarOutlet įmonei, pavyzdžiui, įforminant užsakymą arba persiunčiant elektroniniu paštu (tokius, kaip pavardė, vardas, kontaktiniai duomenys), tvarkomi tik siekiant palaikyti ryšį su pirkėju ir tais tikslais, kuriais vadovavosi pats Pirkėjas pateikdamas duomenis CarOutlet įmonei. CarOutlet įmonė perduoda Pirkėjo duomenis tik transporto įmonei, jeigu numatomas transporto priemonės pervežimas ir tik ta apimtimi, kuri yra būtina tokiam transporto priemonės pervežimui atlikti. Tvarkydama mokėjimus CarOutlet įmonė perduoda Pirkėjo mokėjimo duomenis bankui, per kurį yra atliekami mokėjimai. 

16.5. CarOutlet įmonė užtikrina, kad asmeniniai Pirkėjo duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims. CarOutlet įmonei pasinaudojus trečiųjų asmenų paslaugomis vykdant ir valdant tvarkymo procesus yra vykdomos VFR Asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatos.

16.6. Asmeniniai duomenys, kurie buvo perduoti CarOutlet įmonei per interneto svetainę saugomi tik tol, kol pasiekiamas tikslas, kuriuo jie buvo pateikti įmonei. Vadovaujantis prekybos ir mokesčių duomenų saugojimo reikalavimais tam tikrų duomenų saugojimo terminas gali siekti 10 metų.

16.7. Jeigu Pirkėjas nesutinka, kad jo duomenys būtų saugomi arba duomenys praranda reliatyvumą, CarOutlet įmonė, vadovaudamasi įstatymais inicijuoja duomenų ištrynimą, taisymą arba blokavimą. Pirkėjai, pateikę užklausą, gaus nemokamą informaciją apie asmeninius duomenis, išsaugotus CarOutlet įmonės apie užklausą pateikusį pirkėją.

16.8. Nepaisant to, kad Interneto svetainėje CarOutlet įmonė talpina nuorodas į trečiųjų šalių Interneto svetaines, ji neprisiima jokios atsakomybės dėl jų turinio tikslumo ir išsamumo bei duomenų, saugomų minėtuose svetainėse saugumą. Kadangi CarOutlet įmonė negali įtakoti trečiųjų asmenų duomenų saugumo reikalavimų įvykdymo, pirkėjai privalo susipažinti su kiekvienos trečiosios šalies duomenų konfidencialumo politika.

§ 17. Autoriaus teisės

17.1. Visa informacija, o būtent pirminio puslapio maketas, naudojamos grafinės priemonės ir nuotraukos, straipsnių rinkiniai ir individualūs skelbiniai apsaugoti autoriaus teisių įstatymo.

17.2. Duomenų, įvardytų 1 punkte perdavimas, atkūrimas arba kitas naudojimas galimi tik laikantis atitinkamų apribojimų. Šios nuostatos pažeidimas baudžiamas baudžiamąja ir civiline atsakomybe bei pagal autorių teisių apsaugos ir konkurencijos įstatymų reikalavimus.

17.3. Draudžiama kopijuoti svetainės turinį.

17.4. Sistemos naudojimo teisių perdavimas trečiosioms šalims arba šių teisių licencijavimas Pirkėjo vardu galimi tik gavus išankstinį rašytinį CarOutlet įmonės sutikimą.

17.5. CarOutlet įmonė neatsako už trečiųjų asmenų teisių pažeidimą dėl nesankcionuoto informacijos, esančios www.caroutlet.eu portale ir apsaugotos autorių teisių, publikavimo kitose interneto svetainėse.

§ 18. Arbitražas

18.1 Pagal Bendrųjų sąlygų §3 straipsnį Šalys susitaria, kad ginčai dėl sutarčių sudarymo, vykdymo arba nutraukimo tuo atveju, kai Pirkėjas veikia kaip verslininkas, viešosios teisės juridinis asmuo, viešasis-teisinis vienetas, arba kai valstybėje nėra arbitražo, arbitražo vieta turėtų būti laikoma:

- Pirkėjams iš NVS ir Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) - Vilnius (Lietuva);

- kitiems Pirkėjams – Miunchenas (Vokietija). 

18.2. Sutarčių sudarymui ir vykdymui taikytina Vokietijos teisė.

§ 19. Sutarties nuostatos negaliojimas

19.1. Jeigu atskira sutarties, sudarytos pagal Bendrųjų sąlygų §3 straipsnį, nuostata tampa negaliojančia, visos kitos sutarties, sudarytos pagal Bendrųjų sąlygų §3 straipsnį, nuostatos lieka galioti.

19.2. Šalys įsipareigoja pakeisti negaliojančią sutarties nuostatą nauja galiojančia, kuri turėtų būti priimtina iš juridinės pusės, turėtų atitikti ekonominį nebegaliojančios nuostatos turinį. Taip pat turėtų būti šalinamos ir abiejų šalių nenumatytos sutarties spragos. Siekdamos pašalinti minėtas spragas, šalys įsipareigoja parengti atitinkamas normas ir įtraukti jas į sutartis, sudaromas pagal Bendrųjų sąlygų §3 straipsnį; minėtos normos turėtų atitikti Šalių norus taip, lyg jos būtų taikomos sutarties sudarymo metu.

§ 20. Sutarties pakeitimas arba papildymas

Sutarties pakeitimas arba papildymas galioja tik tuo atveju, jeigu jis tinkamai įformintas raštu. Žodiniai susitarimai nepripažįstami.

§ 21. Bendrųjų sąlygų pakeitimai

CarOutlet įmonė pasilieka sau teisę saugoti šias Bendrąsias sąlygas ir keisti jas prireikus. Pirkėjui bus pranešta apie Bendrųjų sąlygų pakeitimą ne vėliau, nei prieš dvi savaites iki naujų Bendrųjų sąlygų įsigaliojimo. Jeigu per tą patį laiką Pirkėjas arba jo atstovas nepateiks prašymo koreguoti sąlygas arba nesutikimo su naujomis sąlygomis, bus laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naujomis Bendrosiomis sąlygomis.